Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De basis van massagetherapie is de gelijkwaardigheid tussen de massagetherapeut en de cliënt en is gebaseerd op zelfverantwoording.

De massagetherapie behandeling is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.

Massagetherapie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.

De massagetherapeut adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.

De massagetherapeut kan om het proces te steunen voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de massagetherapeut op te volgen.

De massagetherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de massagetherapie behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht.

Vertrouwelijkheid van de consulten / therapie

De massagetherapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG.

De massagetherapeut is gehouden aan de Ethische Code.

De massagetherapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

De massagetherapeut zal alleen een behandeling verrichten met toestemming van de cliënt.

De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de massagetherapeut te verstrekken.

De massagetherapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.

De massagetherapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandelingen/consulten

De massagetherapie behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

De massagetherapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding massagetherapeut – cliënt.

De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

Een consult/behandeling duurt in principe 5 kwartier, indien er veel langer nodig is zal het tarief verhoogd worden met € 15,00 per kwartier.

De kosten van de sessies bedragen € 85, zowel voor het intakegesprek met eventueel al een korte behandeling als voor de vervolgsessies.

Betalingswijze van de behandelingen is contant of via een betaalverzoek.

Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de helft van het consult in rekening gebracht.

Josje Rink Massagetherapie en Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar).

Josje Rink Massagetherapie en Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Nijenbeekstraat 19 te Elburg noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Volg mij ook op Facebook of LinkedIn!

en blijf op de hoogte van het laatste nieuws...